INFORMATION CLAUSE COMPLIANT WITH GDPR

According to the art 13 par. 1 and par. 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) 95/46 (General Data Protection Regulation), we inform, that:

1. The controller of your Personal Data is Synestia sp. z o.o., ul Lotnicza 145/B62, Wroclaw, Poland.

2. Your Personal Data will be processed only for legitimate purposes related to the commercial cooperation, including recruitment process and contacting you in relation with issues sent via contact form – as applicable

3. You have the right to access the data contents and their  rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object, demand the cessation of processing and data transferring as well as the right to withdraw your consent at any time and the right to lodge a complaint to the supervisory body. Regarding the protection of your Personal Data, please contact us at the following e-mail address: contact@synestia.pl

4. Providing Personal Data is voluntary, but necessary to achieve the purposes indicated in point 2. If no data is available, it will not be possible to implement them.

5. The data provided by you will not be subject to disclosure to third parties.

6. The provided data will not be profiled.

7. The data controller has no intention of transferring Personal Data to a third country or an international organization.

8. Personal Data will be stored for the period of 6 years or based on a legitimate interest of the data controller.

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 1 par. 1 i par 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Synestia sp. z o.o., ul Lotnicza 145/B62, Wrocław, Polska.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z kooperacją biznesową, włączając: proces rekrutacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy – odpowiednio.

3. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych i ich korygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub udostępniania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do jednostki nadzorującej. W zakresie kwestii związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem następującego adresu e-mail: contact@synestia.pl.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 2. Jeżeli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwa ich realizacja.

5. Udostępnione dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Udostępnione dane nie będą służyć do profilowania.

7. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych krajom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, lub przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionej potrzeby administratora danych osobowych.

1. This website does not collect automatically any information, except for information contained in cookie files.

2. Cookies files (so-called “cookies”) are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s terminal unit and are intended for to use website pages. Cookies usually contain the name of the website from which they come, their storage time on the teminal unit and a unique number.

3. The entity placing cookie files on the Website User’s terminal unit and obtaining access to them is the operator of the website Synestia sp. Z o.o. with registered office at Lotnicza 145 / B62, Wroclaw, Poland.

4. Cookies are used for the following purposes:

 • customization and optimization of the website; in particular, these files enable to recognize the device of the Website User and properly display the website, adapted to their individual needs
 • statistics, which help to understand how the Website Users use the website, to improve its structure and content;

5. The Website uses the following types of cookies:

 • “essential” cookies, enabling providing you with services you have requested, e.g. authentication cookies used for services which require authentication on the Website;
 • cookies used to ensure security, e.g. detection of fraud regarding the authentication on the Website;
 • “performance” cookies, giving information how Website is used;
 • “functional” cookies, used to remember preferences of the User and personalize the User experience, e.g. the language or region the User comes from, font size, website layout, etc.;
 • “advertising” cookies, used to deliver an advertising content tailored to User interests.

6. In many cases, software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored in the User’s device by default. These settings can be modified by User at any time, in particular to block the automatic storing of cookies or to notify the User each time cookies are submitted to Website User’s device. .
Detailed information about cookies support are available in software settings (web browser).

7. The Website operator informs that restricting the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.

8.Cookies stored on the Website User’s end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator.

9. More information about cookies is available at www.wszystkoociasteczkach.pl (English option: https://www.aboutcookies.org/ ) or in the “Help” section in the browser menu.

Source of policy: http://wszystkoociasteczkach.pl/

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Synestia sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem Lotnicza 145/B62, Wrocław.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło polityki: http://wszystkoociasteczkach.pl/